Konferencja techniczna „Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”

24 kwietnia 2018 r. w trakcie Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX, Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o., zorganizował konferencję techniczną pn.”Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”.

To przedsięwzięcie zgromadziło na sali 180 osób z terenu całego kraju, którym na co dzień bliska jest ta tematyka: architektów, projektantów branżowych, inżynierów budownictwa i pożarnictwa, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli uczelni technicznych i firm ubezpieczeniowych a także właścicieli i zarządzających obiektami.

Wśród gości, których powitał Prezes Oddziału Wielkopolskiego SITP – Ludwik Jaworek znaleźli się m.in.:

 • bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP,
 • generałowie pożarnictwa w stanie spoczynku: Maciej Schroeder i Gustaw Mikołajczyk – byli zastępcy komendanta głównego PSP oraz Ryszard Kamiński, Andrzej Witkowski i Henryk Cegiełka – byli komendanci wojewódzcy PSP w Poznaniu, Łodzi i Szczecinie,
 • kadra Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z profesorem PP Adamem Glemą na czele,
 • członkowie honorowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: Marian Skaźnik i Zdzisław Kiedio,
 • Dariusz Ratajczak – Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa” wraz z członkami Rady,
 • Tomasz Wiśniewski – Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
 • st. kpt. Marek Piekutowski – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu wraz z zastępcą – st. kpt. Maciejem Węckowskim,
 • bryg. Mariusz Kowszun – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
 • członkowie Zarządu Głównego SITP – Wacław Cholewa, Mariusz Sobecki, Lech Janiak, Andrzej Król i Jerzy Bronowicz,
 • – gospodarzy miejsca reprezentowały Panie – Joanna Jasińska – dyrektor targów SECUREX oraz Paulina Pietrzak – dyrektor targów POLECO-SYSTEM.

Tak duże zainteresowanie konferencją spowodowane było zapewne również udziałem w charakterze wykładowców wysokiej klasy specjalistów, od lat znanych ze swej fachowości w tej dziedzinie. Warto przypomnieć, że już w 2005 r. na podobnej konferencji w Poznaniu organizowanej przez SITP i KW PSP, większość z nich występowała z referatami.

I tak:

St. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP przedstawił podstawy formalno-prawne sporządzania scenariuszy pożarowych w trakcie opracowywania i uzgadniania projektu budowlanego, tj. w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zaprezentował zakres przedmiotowy scenariusza i elementy, jakie należy brać pod uwagę przy jego sporządzaniu, zarówno na etapie projektu budowlanego jak też w toku dalszego projektowania, tj projektów wykonawczych. Porównał wymagania stawiane instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a scenariuszom, akcentując podobieństwa jakie są między tymi dokumentami. De facto instrukcja przenosi rozwiązania organizacyjne ze scenariusza a dla obiektów o mniejszym zagrożeniu pożarowym i nie wymagających stosowania automatycznych urządzeń przeciwpożarowych jest swego rodzaju scenariuszem pożarowym.

Mariusz Sobecki – Członek Prezydium Zarządu Głównego SITP, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zaprezentował techniczne aspekty scenariuszy pożarowych i ich wpływ na praktyczne zastosowanie. Z jego, bardzo ciekawego wystąpienia, wynika kilka tez, z których najważniejsze to konieczność „skrojenia” scenariusza pożarowego na miarę każdego, rożnego od innych obiektu, skoordynowanie prac nad scenariuszem przez projektantów wszystkich branż pod nadzorem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  a także również to, że dla większych obiektów centrala sygnalizacji pożaru nie jest w stanie zapewnić niezawodnego monitoringu i sterowań bardzo wielu elementów. Konieczne jest wówczas stosowanie systemów integracji urządzeń przeciwpożarowych.

O zastosowaniu takich mogliśmy się dowiedzieć z wystąpienia Pawła Czubaszewskiego – Dyrektora Działu Rozwoju Biznesu firmy Ela-compil Sp. z o.o. – partnera konferencji. Omówił on praktyczne zastosowanie matrycy sterowań – finalnego produktu scenariusza. Przedstawił zalety zintegrowanej matrycy do sterowania urządzeniami ppoż.

Dariusz Ratajczak – były  Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP, a dziś  Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona przeciwpożarowa” w swoim referacie podkreślił, że zmiany z 2015 r.  w ustawie  o ochronie przeciwpożarowej i w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uzgadniania  projektu  budowlanego  pod względem  ochrony  przeciwpożarowej  określiły  duże znaczenie  scenariuszy  pożarowych  w procesie projektowym. Główne tezy jego wystąpienia dotyczyły zmian z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. w związku z nowelizacją  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zostały one omówione wraz z konsekwencjami, jakie wprowadzają. Okazuje się, że nie wszystkie ze zmian mają praktyczne uzasadnienie i ich stosowanie może być nieracjonalne. Autorzy scenariuszy pożarowych muszą znać najnowsze zmiany w warunkach technicznych, a także rozumieć  sens ich wprowadzenia.

Bardzo ciekawy temat przedstawili rzeczoznawcy SITP ds. oświetlenia awaryjnego – Wacław Cholewa, członek prezydium Zarządu Głównego SITP oraz Damian Cholewa. Dotyczył on stosowania w obiektach oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Jak ważny to temat nie trzeba tłumaczyć. Brak sprawnej i szybkiej ewakuacji może doprowadzić do ofiar podczas pożaru lub innego zagrożenia w budynku.W skomplikowanych obiektach, w których przebywają osoby nie znające ich specyfiki, z pomocą w ewakuacji przychodzą dzisiaj nowoczesne systemy dynamicznego oświetlenia awaryjnego. Jest to taki rodzaj oświetlenia, którym można sterować, zmieniając wyznaczone kierunki ewakuacji w trakcie jej trwania. Autorzy referatu podali podstawy prawne do projektowania oświetlenia awaryjnego a także omówili metody zarządzania oświetleniem dynamicznym, jakże ważne w scenariuszu pożarowym każdego budynku, w którym oświetlenie takie jest stosowane.

 

Poniżej trzy spośród referatów prezentowanych na konferencji:

 1. Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego – wymagania formalno-prawne – st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP.
 2. Scenariusz pożarowy – aspekty techniczne w praktyce – Mariusz Sobecki – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Zarząd Główny SITP.
 3. Nowoczesne metody zarządzania oświetleniem awaryjnym usprawniającym ewakuację ludzi z budynków w oparciu o aktualne przepisy i normy – Wacław Cholewa, Damian Cholewa – rzeczoznawcy SITP o specjalności oświetlenie awaryjne.

 

Patronat medialny: kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”.

Partner Konferencji:  Ela-compil Sp. z o.o.

Tekst: Lech Janiak
Zdjęcia: Lech Janiak i Ludwik Jaworek