Zapraszamy na seminarium „Problemy z ochroną przeciwpożarową. Propozycje rozwiązań”.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz  Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu organizuje seminarium pt.:

 „Problemy z ochroną przeciwpożarową. Propozycje rozwiązań”.

W procesie inwestycyjnym często pojawiają się problemy z właściwym zastosowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i zapotrzebowaniu na podstawie zebranych doświadczeń i rozwiązań pragniemy przedstawić propozycje rozwiązań dot. min.: uzgadniania projektów branżowych, zaopatrzenia wodnego, wymagań dotyczących ścian zewnętrznych w tym odległości pomiędzy budynkami. Każdy chętny  otrzyma nowe wytyczne SITP  dotyczące ścian zewnętrznych w tym pasów międzykondygnacyjnych. Omówimy również zmiany przepisów dotyczące pompowni przeciwpożarowych, które wchodzą po 30 czerwca 2019 r. Przybliżymy wymagania firm ubezpieczeniowych w aspekcie wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Poważnym problem stanowiąteż nowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  w związku ze zmianami w ustawie o odpadach wprowadzone 20 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z późn.zm.). Przedmiotowa ustawa  wprowadza szereg nowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, w tym dotyczących magazynowania odpadów, ochrony przeciwpożarowej, uzyskiwania decyzji i zabezpieczenia roszczeń. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. problematyki odpadów, stąd potrzeba wypracowania rozwiązań dotyczących konieczności sporządzania operatów przeciwpożarowych, a także wskazanie przypadków możliwości rezygnacji z nich dla wybranych typów odpadów.

Osobną grupę omawianych tematów stanowić będą zagadnienia związane z oddymianiem klatek schodowych, w tym zmiany wytycznych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz wymagania dotyczące odległości wyrzutni pożarowej terenowej przy oddymianiu garaży.

Referującymi będą wybitni specjaliści z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Państwowej Straży Pożarnej oraz doświadczeni eksperci Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Seminarium przewidziane jest dla architektów, projektantów, przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego, osób zajmujących się obrotem odpadami, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz innych osób zainteresowanych poruszaną problematyką.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej (www.palac-tlokinia.pl) w dniu 12 czerwca 2019 r w godz. 10.00-14.00(rejestracja uczestników od godz. 900).

Program seminarium (PDF)

Karta zgłoszenia (PDF / DOC)